ΣΤΟΧΟΙ

Το PiCaM (Project in Citizenship and Mathematics) προσπαθεί να ενσωματώσει την κριτική πολιτ(ει)ότητα και την παγκόσμια μάθηση στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών στο σχολείο.

Κριτική πολιτ(ει)ότητα και παγκόσμια μάθηση - δημιουργία ευκαιριών στο ίδιο το αναλυτικό πρόγραμμα ώστε τα παιδιά μαζί με τους ενήλικες στο πλαίσιο θεματικών εργασιών να προβληματιστούν, να κατανοήσουν και να συζητήσουν τις ευθύνες τους ως κριτικοί παγκόσμιοι πολίτες.

Μαθηματική εκπαίδευση – συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων σε μαθηματικές δράσεις λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά και την διαφορετικότητα, στηρίζοντας και ενισχύοντας την αίσθηση ’εαυτού’ και ’άλλου’ ως ισότιμων χρηστών και επινοητών μαθηματικών στην κοινωνία.

Επαγγελματική ανάπτυξη – υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των φοιτητριών και φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων ώστε, με τη σειρά τους, να υποστηρίξουν τα παιδιά σε θεματικές μαθησιακών δράσεων για τα μαθηματικά στο πλαίσιο της κριτικής πολιτ(ει)ότητας.

Φιλοσοφία με/για τα παιδιά - χρήση ιδεών που προέρχονται από τη Φιλοσοφία για Παιδιά ώστε να δημιουργηθούν παιδαγωγικοί τόποι για κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία και δημιουργικότητα μαζί με τα παιδιά.

Κοινότητα μάθησης- υποστήριξη των σχέσεων μεταξύ παιδιών και ενηλίκων σε μια σχολική τάξη ή μονάδα ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μάθησης που στηρίζεται στην συμμετοχή και στη φροντίδα των μελών της.

Αποτελέσματα

• Συμμετοχή φοιτητριών και φοιτητών Παιδαγωγικών ή/και Μαθηματικών Τμημάτων

• Συμμετοχή εν ενεργεία εκπαιδευτικών

• Χρήση παιδαγωγικού υλικού στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος

• Δραστηριότητες e-Twinning

PiCaM – Project in Citizenship and Mathematics
Project number 2017-1-UK01-KA201-036675

Creative Commons License
Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union