Μεθοδολογικές οδηγίες

Κατεβάστε τις οδηγίες εδώ

Οι οδηγίες αυτές σχεδιάστηκαν από τους εταίρους PiCaM κατά την εξέλιξη του έργου και ενημερώθηκαν σύμφωνα με το παραχθέν παιδαγωγικό υλικό, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και των δράσεων eTwinning. Αποτελούν μια σύντομη εισαγωγή στις παιδαγωγικές αρχές που προτείνονται στο υλικό PiCaM. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση picam@mathematikum.de για ερωτήσεις.

Οι οδηγίες είναι στα αγγλικά.

PiCaM – Project in Citizenship and Mathematics
Project number 2017-1-UK01-KA201-036675

Creative Commons License
Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union