ΥΛΙΚΟ: Υπό επεξεργασία

Βρείτε εδώ το υλικό

Αυτό το υλικό ολοκληρώθηκε από όλους τους συνεργάτες PiCaM. Είναι ακόμη υπό επεξεργασία και δοκιμάζεται σε όλες τις χώρες εταίρους. Το υλικό που προσφέρεται εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση για δράσεις που θα αναπτυχθούν από εσάς περεταίρω. Το υλικό προσεγγίζει στόχους μαθηματικής εκπαίδευσης και παγκόσμιας πολιτειότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μεμονωμένα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση picam@mathematikum.de για ερωτήσεις.

Αυτό το υλικό δεν έχει δοκιμαστεί σε όλες τις χώρες. Παρ 'όλα αυτά, θα σας θέσουμε στη διάθεσή σας ως σημείο εκκίνησης για τη δική σας δουλειά.

Αντιλήψεις για τον Χρόνο: Πολιτισμοί και Ημερολόγια

Σε αυτή τη δραστηριότητα, τα παιδιά διερευνούν πώς έχει εξελιχθεί η ανθρώπινη αντίληψη για τον χρόνο μέσα από την κατανόηση των διαφορετικών ημερολογίων. Ενθαρρύνονται να έρθουν σε επαφή με τα ηλιακά ημερολόγια (Γρηγοριανού), τα σεληνιακά (Hijri) και να δουν τρόπους χρήσης από διαφορετικές παραδόσεις και πολιτισμούς. Επιπλέον, τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην μετατροπή ημερομηνιών σε διαφορετικά ημερολόγια. Μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις συζητούν για την έννοια και την ιδέα του χρόνου με θεωρητικούς όρους, καθώς και τη σύγχρονη συνάφειά του.

PiCaM – Project in Citizenship and Mathematics
Project number 2017-1-UK01-KA201-036675

Creative Commons License
Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union